خانه‌سرمرز

0
Name None
Types
Language Persian
Wikipedia Page ID None
Origen Wikipedia
Obtenido de fuente de 2012-08-12 01:30:36 (UTC)
خانه‌سرمرز، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران ایران.

Comentarios

blog comments powered by Disqus