مرزرود

0
Name None
Types
Language Persian
Wikipedia Page ID None
ソース Wikipedia
上のソースから取得 2012-08-12 01:25:30 (UTC)
مرزرود یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان میشه‌پاره بخش مرکزی شهرستان کلیبر واقع شده‌است.

コメント

blog comments powered by Disqus