7° 55′ 31,58″ N 98° 16′ 22,32″ E
7.92544 98.27287

Nakhale Beach, 4233, Kammala, Ko Phuket#phuket, Thailand osm

Street address 4233
Region Ko Phuket#phuket
Country Thailand